Chất điện li yếu

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu hỏi: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

các chất điện li yếu

A. HCl

B. H2O

C. NaCl

D. NaO

Đáp án đúng B.

Chất nào sau đây là chất điện li yếu: H2O, chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Xem thêm :

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Chất điện ly mạnh là các chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn ra ion

Các chất điện li mạnh

Các axit mạnh (HCl , HNO3, H2SO4,… ) bazơ mạnh (NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH…). Hàu hết các muối

Phương trình điện li 

Với dung dịch axit: HCl → H+ + Cl-

Với dung dịch bazo: NaOH → Na+ + OH– 

Với dung dịch muối: Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

Chất điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, …

VD: CH3COOH ↔ CH3COO + H+

Sự phân li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi nào tốc độ phân li và tốc độ kết hợp các ion tạo lại phân tử bằng nhau, cân bằng cảu quá trình điện li được thiết lập.

Lưu ý: Các chất như AgCl, BaSO4, Fe(OH)3, … thường được coi là không tan trong nước. Tuy nhiên thực tế vẫn có sự hòa tan một lượng rất nhỏ, phần bị hòa tan có thể phân li nên chúng vẫn được xếp vào các chất điện li.

Mọi người cùng hỏi:

Câu hỏi 1: Chất điện li yếu là gì?

Trả lời: Các chất điện li yếu (còn gọi là các chất phân ly yếu) là những chất hóa học có khả năng phân ly thành các ion trong dung dịch, nhưng chỉ phân ly một phần nhỏ so với tổng số chất. Điều này có nghĩa rằng trong dung dịch của chất điện li yếu, một phần ít chất sẽ phân ly thành ion, còn phần còn lại vẫn ở dạng phân tử.

Câu hỏi 2: Ví dụ về các chất điện li yếu là gì?

Trả lời: Ví dụ về các chất điện li yếu bao gồm axit axetic (CH3COOH), amoni (NH3), và nước (H2O). Trong dung dịch của những chất này, một phần chất sẽ phân ly thành ion (như H+ hoặc NH4+ trong axit axetic và amoni, và H+ và OH- trong nước), trong khi phần còn lại vẫn ở dạng phân tử.

Câu hỏi 3: Tại sao các chất điện li yếu chỉ phân ly một phần nhỏ?

Trả lời: Các chất điện li yếu phân ly một phần nhỏ vì khả năng phân ly của chúng thường bị hạn chế do cân bằng hóa học và các yếu tố khác trong môi trường. Cân bằng này xuất phát từ việc tổng năng lượng của các phân tử phân ly và tạo thành ion cần phải được cân nhắc so với năng lượng của chất phân ly ban đầu. Một số yếu tố khác như sự cản trở từ các phân tử không phân ly và tương tác giữa các ion cũng có thể làm giảm khả năng phân ly.

Câu hỏi 4: Ứng dụng của các chất điện li yếu là gì?

Trả lời: Các chất điện li yếu có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như:

  • Trong hóa học và phân tích hóa học: Các chất điện li yếu có thể tạo ra các môi trường pH đặc biệt để nghiên cứu phản ứng hoặc đo lường nồng độ các ion trong dung dịch.
  • Trong sinh học: Nước, một chất điện li yếu, chơi một vai trò quan trọng trong các quá trình sinh học như phản ứng hóa học trong tế bào và tạo điều kiện cho sự sống.
  • Trong công nghiệp: Các chất điện li yếu như axit axetic và amoni được sử dụng trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm, dược phẩm và nhiều sản phẩm khác.